Be’er Sheva
home/projects/Be’er Sheva

המצב הפיזי של המרחב הציבורי בב”ש והשינויים שעתידם להתהוות בעיר בהווה ובעתיד, מצריכים תפיסה אסטרטגית וסטנדרטיזציה לפיתוח מרחביה הציבוריים של העיר ליצירת חללים ציבוריים איכותיים עבור תושביה. מטרת המסמך היא להתוות מדיניות עירונית לפיתוח המרחב הציבורי בב”ש ולהציג עקרונות לבדיקה איכותנית של התכנון במרחב הציבורי.

בניגוד לתכנית מתאר שמטרתה לקבוע חזון ומדיניות, התכנית הנ”ל, מתוקף היותה תכנית אסטרטגית, מתמודדת עם המצב הפיזי הנתון על כל מרכיביו, וקובעת מחד יעדים וסדרי עדיפויות לפיתוח והתחדשות עירונית לפי מתחמים, ובו-זמנית מציבה סטנדרט לנראות ולאופן השימוש במרחב הציבורי ע”י קביעת  סט כלים קונקרטיים לעיצוב חללים אלו.

סט הכלים שהתכנית מציעה נועד בו זמנית לשימוש המתכננים בגיבוש התכנון במרחבים עירוניים ספציפיים, והן לשימוש העירייה לבדיקת התוכניות המוגשות לידה.

במקביל לפעולת עריכת וכתיבת העקרונות של התכנית האסטרטגית למרחב הציבורי, העירייה מבצעת בשיתוף עם משרדנו ועם משרדי אדריכלים ואדריכלי נוף שונים, מספר פעולות פיזיות ליישום האסטרטגיה ובחינתה ברחבי העיר. צורה זו של עבודה מאפשרת למידה מן הפרט לכלל ומן הכלל אל הפרט ומעשירה את תוצרי התכנון לשני הכיוונים.

הבסיס החשיבתי לתכנית זו הינו המדבר ונווה המדבר, והבנת מכלול היחסים בניהם ככלי לפיתוח עקרונות תכנוניים ועיצוביים  למרחב הציבורי בב”ש, לנוכח האקלים והסביבה של העיר.

נווה המדבר מקיים בתוכו מים כמקור חיים, צמחייה עשירה בגוון, בצבע ובצל, ותרבות אירוח. הוא מתקיים ע”י הגדרה והתגדרות מן המדבר. עקרונות אלו היוו את התמות המרכזיות בתכנית האסטרטגית.

אסטרטגיית התכנון למרחב הציבורי מבוססת על 5 תמות:

תרבות– תכנון אסטרטגי של פרוגראמות עירוניות במרחב הציבורי וקביעת מתחמים ויעדים להתחדשות עירונית.

מים- תכנון אסטרטגי לשימור משאב המים ושילוב המים כמוקד תרבותי במרחב הציבורי של העיר המדברית.

צמחיה- תכנון אסטרטגי של הצמחייה בב”ש בהתאם לתנאי האקלים ולצרכים הפרוגרמאתיים והמנהלתיים של העיר.

שלד ירוק- תכנון אסטרטגי עירוני של מערך השטחים הפתוחים בתוך העיר ובהיקפה והקשרים בניהם.

שפת רחוב- הגדרת הרחוב כחלל ציבורי עיקרי בעיר והצגת סטנדרטים לפיתוח.

לקוח:
עיריית באר שבע