תכנון אסטרטגי – אשדוד
home/projects/תכנון אסטרטגי – אשדוד

התכנית מציעה את האופק התכנוני של רצועת החוף של אשדוד והממשק עיר-ים ומציגה חזון כולל למרחב רצועת החוף, אשר מהווה חלק אינטגראלי ובלתי נפרד מהמרקם האורבני של העיר. החזון התכנוני רואה את מרחב רצועת החוף של אשדוד כהזדמנות לפיתוח ויצירת מרכז עירוני בר קיימא בתמהיל שימושים מסחר – תיירות – מוסדות ציבור – מגורים, המאפשר חיי עיר פעילים לאורך כל ימות השנה, בסביבה עירונית איכותית השומרת על איזון בין התכליות העירוניות השונות.

תכנון רצועת החוף אינו בדבר בחירה בין עיצוב זה או אחר של טיילת אלא בדבר יצירת מסה קריטית של פעולות והתרחשויות עירוניות, תרבותיות, חברתיות וכלכליות אשר יאפשרו פיתוח מרכז עיר חי ותוסס השואב את ייחודו מיחסיו עם קו החוף והים.  ההצעה מגדירה מספר פעולות עירוניות בקנה מידה גדול אשר יחברו את רצועת החוף למרקם הפעילות של העיר.

המרחב החופי חולק ל-6 מרחבים מובחנים, המקושרים בניהם בדרך חוף עירונית. ששת המרחבים נבדלים זה מזה בנופים, באופני הטיפול ובתמהיל השימושים המוצע, ואלו הם: חיבור הנמל לעיר ; שפך נחל לכיש ; החוף הצפוני ; המע”ר הימי ; פארק חולות הזהב ; אזור המלונות הדרומי.

הפרוגרמה הראשונית שניתנה על ידי עיריית אשדוד קבעה תכנון ללא שינוי תב”עי. בעוד שבשלב התחרות הוצעה תוספת בינוי משמעותית, התכנית האסטרטגית מציעה מערך פעולות משולב בתב”ע הקיימת, לצד שינויים תב”עיים נקודתיים, ההכרחיים למרחב בקנה מידה מסוג זה, ליצירת מרחב המכלכל עצמו (הזכויות המוצעות לקידום במסגרת סטטוטורית בתכנית האסטרטגית צומצמו משמעותית בין שלב התחרות לשלב התכנית, בין היתר בגלל ריבוי זכויות קיימות שאינן מנוצלות וריבוי מבנים ריקים או בשימוש שאינו תואם פעילות מרחב חוף ים שהוא נדל”ן עיקרי לעיר כולה).

קונספט התכנון – חוף צפוני VS חוף דרומי

מרחב הים כולל את הים, מרחב החוף ואת העיר.

כיום המרחב הצפוני והמרחב הדרומי מובחנים זה מזה והתכנית מציעה כאסטרטגיה שימוש במובחנות זו ליצירת מבחר מרחבים ציבוריים הפונה לקהלים שונים, ליצירת שימושי פנאי ונופש מגוונים ולמשיכת יזמים ומשקיעים מסוגים שונים.

הנוף

היחסים בין העיר והים בחוף הצפוני הם המשכיים  ורציפים, בעוד בחוף הדרומי קיימת דיונה גדולה, עם צמחייה מבוססת אשר חוצצת בין העיר והים. ככלל ניתן לאפיין את החוף הצפוני כמבונה, מפותח בחלקו ועירוני, בעוד הדרומי הוא חוף טבעי, רחב וברמת פיתוח נמוכה יותר.

התכנית ממליצה לראות בנוף הקיים משאב ופוטנציאל ליצירת מגוון מרחבים בחופיה של העיר אשדוד – החוף הצפוני כחוף עירוני ואינטנסיבי, והחוף הדרומי כחוף טבעי, רחב, אי של שקט.

עומק החוף: החוף הדרומי רחב בצורה משמעותית ביחס לחוף הצפוני (ההבדלים עומדים על כ-200 מ’ בנקודות הרחבות ביותר – החוף הצפוני מגיע במפתח הרחב ל-300 מ’ בעוד הדרומי מגיע ל-500 מ’)

תמהיל השימושים והיקפי הבינוי הקיימים  והמאושרים

בחוף הצפוני ישנם עתודות בינוי משמעותיות ביחס לחוף הדרומי, רובן לשימושי תיירות, מסחר, בריכות ועוד. חלק מעתודות הבינוי מגיע עד לקו 100 מ› בחוף הצפוני והוא מייצר חזית עיר ים.  לעומת זאת בחוף הדרומי עתודות הבינוי נחלקות לשניים – ממערב לדרך הים, במקבצים, גם כאן מגיע עד לקו 100 מ’, וממזרח לדרך הים – שכונות מגורים שמימשו את מרבית עתודות הבינוי לאורך דרך הים. בהיבט זה ניכר כי עתודות הבינוי המשמעותיות שהתכנית ממליצה עליהן מרוכזות בחוף הצפוני.

חתך פיזי

בעוד החוף הצפוני המשכי ורציף למרחב החוף מבחינת הקשר בין השכונות והים, ומבחינת הפרשי הגבהים, (גן אלישבע משפל לעבר הים, שד’ משה דיין יורדים לעבר הים וכו’), החוף הדרומי מנותק משכונותיה הדרומיות של העיר. ככלל לאורך החוף הדרומי פותחה טיילת עירונית (ממערב לדרך הים) אשר מוגנת בקיר בנוי לאורכה, המייצר חיץ פיזי בין מרחב החוף ובין מרחב העיר הבנויה.

חוף צפוני

המרחב שבו העיר צורכת את הים ; מרחב של פנאי, צרכנות, בילוי, ספורט; מקום של מפגש ופעילות של תושבים, תיירים, מבקרים ;  מרחב רב – גילאי; מרחב א-פורמאלי; דימוי גלובאלי, בינלאומי, אופנתי

מע“ר ימי – נקודות השיא בין העיר והים (מרינה אשדוד)

כיכר הים; מע“ר אזרחי ומע“ר ימי כליבת העיר; מרחב פורמאלי להתרחשויות עירוניות; מקום להסתכל על הים והמרינה, לראות את הים בשעות שונות ובעונות שונות

חוף דרומי

פארק חופי אקולוגי; מרחב טבעי משולב עתיקות – מצודת הים והעיר ההיסטורית הפלישתית; העיר כפוטנציאל לתיירות צימרים ודירות להשכרה (ברובע י“א ורובע ט“ו); יצירת רצף בין חולות הזהב לשמורה הדרומית; פיתוח תיירותית הנקשר למערכת אקולוגיות יבשה; פיתוח ומיתוג המלונות, כקשורים לחולות, לטבע ולהיסטוריה (בדרום שטח השיפוט)

דרך הים – צפון דרום

דרך המשרתת פעילות אנושית לאורך הים ולא דרך לתנועת רכב חוצה; ‹שער› לים מבחינה קונספטואלית ; דרך נופית ; סטרוקטורה של רשת מזרח מערב הנקשרת לציר דרום צפון דרום

לקוח:
עיריית אשדוד ו'חופית' - החברה הכלכלית לפיתוח אשדוד

צוות:
מוריה סקלי (ת"א) ; פלטרר - מדרדי (פירנצה) ;ישי שכטר – ייעוץ אסטרטגי ; היח' לתכנון אסטרטגי עיריית אשדוד – חברה וקהילה ; אמאב – תחבורה ותנועה ; דוד כץ ז"ל – קונסטרוקטור ימי ; ד"ר רון פרומקין – אקולוג ; רו"ח יפה אלבז – ייעוץ כלכלי ; דטהמפ – סקר סטטוטורי

שנה:
2012-2014