Ashdod Competition
home/projects/Ashdod Competition

אשדוד – מעיר ליד הים לעיר ים

מיקום: אשדוד

אורך:  כ-6.0 ק”מ

שנת ביצוע: תחרות אדריכלים

מזמין: עיריית אשדוד; חופית – החברה הכלכלית לפיתוח התיירות אשדוד

צוות: מוריה-סקלי אדריכלות נוף (ת”א), משרד P&M – פלטרר – מאדרי אדריכלים, (פירנצה, איטליה) ומר ישי שכטר יועץ אסטרטגי (ת”א).

 העיר אשדוד תוכננה והוקמה במבנה של רובעים, כאשר כל רובע מספק את השירותים העירוניים לתושביו. יחסה אל הים תוכנן ונקבע כעיר על חומת הים; עיר תמך לנמל החדש.

הים הוא משאב של שטח פתוח בעל ערך רב לעיר, אך לאורך השנים נותר מרחק בין שני אלו והעיר התפתחה “עם הגב לים”. רצועת החוף השתמרה כשטח פתוח, רציף ברובו, וככזה מגולם בו פוטנציאל רב לעתיד התרבותי, העירוני, הכלכלי, התכנוני, והפיזי של העיר.

על רקע תכנוני זה, הגו העירייה וחופית, החברה הכלכלית לפיתוח התיירות אשדוד, תחרות אדריכלים לטיילת עירונית. לתחרות הוזמנו חמישה משרדי אדריכלים מקומיים.

הצעתנו התכנונית הציגה גישה של תכנון עירוני בקנ”מ מגוון, וכללה סדרת אסטרטגיות ופעולות עירוניות בקנה מידה גדול אשר יחברו את רצועת החוף למרקם הפעילות של העיר. אסטרטגיות אלו מציעות מתווה למערכות יחסים מורכבות בין העיר והים, אשר תפקידן בין היתר, למתג ולחזק את הזהות העירונית של העיר אשדוד כעיר ים.

בשנים האחרונות עוברת העיר אשדוד תהליך מואץ של הקמת מע”ר המרכז את הפעילות השלטונית תרבותית של העיר. התכנון המוצע מעוגן בתפיסה של רצועת החוף כמרחב עירוני משלים להתפתחות המע”ר ומזמין איכות עירונית חדשה. ההצעה מציגה תפיסה לפיה  העירוניות של מרחב החוף הינו בסיס לפעילות תרבותית, חברתית וכלכלית של אשדוד.

רצועת החוף חולקה למקטעים שונים, בשל האופי הנופי והבנוי המגוון הקיים, אשר אופיינו כל אחד מהם כייחודי מבחינת השימושים, אופי הבינוי ואופי הפתוח המוצע. לכל מקטע, גובשו קווים רעיוניים ועיצוביים, אשר ניתן לפתחם לכדי תכנון מפורט ושלבי. התכנית המוצעת מבטאת שיקולים כלכליים ושלבי ביצוע יישומיים הבוחנים ומציעים פתרונות ביצוע אפשריים לתוכנית רחבת היקף.

מרכיבי התכנית:

א. דרך החוף – לאורך רצועת החוף מוצע תוואי חדש של דרך ראשית בעלת מאפיינים נופיים.

הדרך מחברת בין שטח הנמל בצפון ועד אזור המלונות המתוכנן בדרומה של העיר. בנקודת המפגש בין צירי הרוחב הקיימים בעיר ובין הדרך החדשה יתוכננו מוקדים עירוניים חדשים בשימושי מסחר, פנאי ונופש, ספורט ימי ופעילות ציבורית, והיא אשר תקשור בין המוקדים השונים, ובין הקיים לחדש.

ב. הטיילת הצפונית –

מוצע תכנונה של טיילת עירונית אינטנסיבית המקשרת בין הנמל ושפך נחל לכיש, לבין המרינה והמע”ר.

הטיילת תעוצב כשדרה ראשית ולאורכה ישולבו כיכרות הנפתחות אל הים במערב ושכונות העיר במזרח.

תכנון הטיילת כולל ציר תנועה ראשי, מפרצי חנייה, דרך מרוצפת להולכי רגל ושבילים לרוכבי אופניים. השדרה מאופיינת בעצים רבים אשר יינטעו לכל אורכה.

אופי הפיתוח והבינוי המוצע כולל דופן מזרחית בנויה וצפופה בגובה שש קומות, בשימושי מגורים, מלונאות וקומת מסד מסחרית, ומולם במערב, בינוי נמוך בצפיפויות נמוכות לשימושי מסחר, מערכת כיכרות חוץ, טיילות ואזורי רחצה.

המבנים הקיימים לאורך החוף, ישולבו בטיילת החוף, מתוך כוונה כי פיתוח הטיילת ישמש גורם מניע לשדרוג המבנים והעשרת הפעילויות והשימושים הקיימים בהם כיום.

הבנוי ה”מלא” במזרח, ניצב כניגוד למרחב הפתוח ול”ריק” של טקסטורת הכיכרות, הטיילות והים במערב.

 בחלקה הדרומי של הטיילת, בצד הפארק העירוני בתכנונו של אדריכל הנוף גדעון שריג, מתוכננים שטחים פתוחים משולבים בחורשות עצים ושטחי חנייה.

שטחים פתוחים אלו מתוכננים כשטחים רב תכליתיים, אשר ישמשו גם לפעילויות של שוק וימי יריד, שטחי פיקניק ומנגל ומפגש אנושי מגוון ואינטנסיבי ויאריכו את שעות השימוש במתקנים.

 ג. המע”ר הימי –

פיתוח מע”ר ימי בסמוך למרינה ובזיקה הדוקה למע”ר העירוני הקיים.

כחלק מהמע”ר הימי מוצע שדרוג המרינה, הקמת פארק מים, הקמת בריכות ים והעברת רציף הדייגים.

 ד. הנמל והעיר –

מיתוג ואפיון הנמל כמרכז תרבות ופנאי עירוני, בדגש על שילוב מרחב הנמל כחלק אינטגראלי מן העיר ע”י פתיחה חלקית של שטחי הנמל לציבור.

בחיבור העיר והנמל מוצע תכנון גשר בעיצוב מיוחד ובולט.

 ה. שפך נחל לכיש –

פיתוח שפך נחל לכיש כערך נוף וטבע וכנקודת ציון נופית בחיבור בין הנמל לעיר.

כמהלך משלים לשיקומו של הנחל בעבר, מוצע לפתח מכלול נופי זה ברצועות אורכיות שונות, המקיימות ביניהן סימביוזה בין שטחי טבע משתקם לבין צרכי המבקרים המגיעים למקום לצורכי נופש ופנאי.

 ו. פארק חולות הזהב –

פארק החולות מהווה את המקטע הדרומי של רצועת החוף ובו נשמרו נופי הדיונות. התוכנית מציעה שימור ערכי הטבע הקיימים, בשילוב פיתוח אקסטנסיבי לשימוש המתרחצים ומטיילים.

 ז. אזור המלונות הדרומי –

באזור המלונות, בגבולה הדרומי של העיר, מוצע לצופף את הבינוי, ע”י בנייה במגדלים, ולהימנע מבנייה מלונאית נמוכה הפוגעת בשטחי החוף והחולות.

מסת הבינוי הגבוהה בקצה העיר תיצור קו רקיע המבטא זהות עירונית, שער דרומי, ונקודת מוצא מובהקת לציר טיילת החוף.

 פעולות עירוניות אלו מיועדות להתניע יזמות כלכלית, תיירות ומסחר המאפשרים יצירת המשאבים לבניית המערך החדש ותחזוקתו בעתיד.

 התכנון מציע יצירת חזית עיר חדשה אל הים המשלימה את מרקם העיר. מוצע פיתוח ובינוי המשלבים בין אדריכלות ונוף ליצירת מגוון פעילויות אנושיות  תוך שימת דגש על יצירת קשר פיזי וויזואלי בין העיר והים.

 חזית העיר החדשה אל הים אורגת מערך של שטחים המרכזים את פעילויות הנופש המקומי והתיירות בשילוב מגורים, מסחר, ומוסדות ציבור, באופן יעיל ואיכותי. ישנה חשיבות רבה, כלכלית ואדריכלית בפיתוח בנייה למסחר, מגורים ותיירות בד בבד עם פיתוח הטיילת, הפארקים והשטחים הפתוחים – הן כמגדיר מקום והן כמנוע להתפתחות אורבאנית, תרבותית וחברתית.